Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Beretning 2018
2019 M03 04
På sidste års generalforsamling blev Kent Sommer, Bjarne Feddern og Christian Steffensen genvalgt til bestyrelsen, derudover sidder Kaj Kristensen (kasserer) og Jørgen G. Nielsen (formand) i bestyrelsen.
Vi er efterhånden en sammentømret flok, hvor sidste tilkommende har siddet i bestyrelsen i 7 år. Samarbejdet i bestyrelse har fungeret rigtig godt, vi har hver vores ansvarsområde og ved hvad der skal foregå, så vi prøver at holde mødeaktiviteten på et minimum, de praktiske spørgsmål der kan dukke op i hverdagen klares via sms, mails eller telefonopkald.Hvad er der så sket i løbet af året, og har vi levet op til foreningens formålsparagraf ?,  som er
  • 2 – Formål
2.1 – Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser.
2.2 – Endvidere at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
Det lyder flot, men betyder i grunden kun at vi skal levere godt vand til billigst mulig pris, og sikre en sikker vandforsyning, og overholde lovgivningen.
Det skal det følgende handle om, i kan så selv konkludere om det er lykkedes.
2018 begyndte med aflæsning af vandmålerne – både hos forbrugerne og på vandværket, selv om vi via Facebook opslag opfordrede vores forbrugere til at indberette rettidig, var der alligevel 9% der ikke efterkom det, og de måtte efterfølgende betale strafgebyret på 200,00 kr. Her ved årsskiftets aflæsning og indberetning virkede vores Facebook kampagne tilsyneladende lidt bedre, da var der kun 3% der ikke fik indberettet.
Vi vægter forsyningssikkerheden meget højt, og efter at vi 2017 ikke havde haft nogen ledningsbrud, kunne vi i 2018 allerede i marts 25/3 konstanter ledningbrud i Toftum, hvor et gravearbejde ifb. med noget dræning ramte vandledningen, det blev hurtigt udbedret, og næsten ingen forbrugere blev generet af det.
Lidt værre gik det i april 19/4, da en entreprenør gravede i vandledningen på Mønsted Skovvej, 2 dage i træk, men vores VVS-firma Sparkær Smede & VVS fik i begge tilfælde hurtigt genoprettet vandforsyningen i den del af byen.
I september 4/9 forsvandt vandet i hele forsyningsområdet, dog kun kortvarig, det var strømforsyningen fra elværket til området, der var væk i 1 times tid.Senere i september 20/9 var en gravemaskine i nærkontakt med vores vandledning, og nogle få forbrugere på Sportsvej og Holstebrovej var uden vand i et par timer.I november 13/11 om aftenen var det så en anboring til en stikledning der sprang, og det meste af Tranehøjen var uden vand om natten og til næste formiddag kl. 10.00.
Vores elektroniske overvågning advarer os straks om disse hændelser, så vi er i stand til at reagerer hurtigt. Først lokaliserer vi bruddet, og derefter tager vi kontakt til Sparkær Smede & VVS, de er altid hurtige til at komme frem og afhjælpe skaden, Tak for det. Dernæst prøver vi først og fremmest at informerer følsomme forbrugere med telefonopkald, så de kan tage deres forholdsregler, ellers opretter vi så hurtigt som mulig et Facebook opslag på Mønsted gruppen med information til alle forbrugere.Selv om det ikke er en udgift for os når forskellige entreprenører graver i vores forsyningsledninger, er det alligevel ærgerligt. og måske til stor gene for nogle forbrugere når vandforsyningen svigter.Når en entreprenør skal udføre et gravearbejde, skal han oprette en graveforespørgsel hos LER  (LedningsEjerRegistret), og vi er forpligtiget til at overdrage oplysningerne til ham inden 5 hverdage. Vi har Thvilum til at klare den del for os. Her i 2019 kommer der ny lovgivning, der strammer op på tidsfristen (digitalt oplysning – online) for svar til entreprenører, og vi har netop indgået en ny aftale med Thvilum, der lever op til de nye krav der kommer.Thvilum bruger vi også til kortlægning af vores forsyningsledninger, og vi har i 2018 fået opdateret og tilføjet nye ledninger til vores kortmateriale, så de er helt op til date.
Vi har også været rundt på hele ledningsnettet (ca. 30 km.) og opsætte markeringer med blå pæle ved stophaner. Hermed en opfordring til ikke at fjerne disse pæle hvis i støder på dem i landskabet.Nødforsyningen mellem Daugbjerg og Mønsted vandværk er nu etableret og færdiggjort, og her i efteråret kunne vi åbne for vores del og konstanter at vi havde hul igennem. Vi håber ikke vi får brug for nødforsyningen, men nu er den der klar til brug hvis nu!!   I forbindelse med etableringen havde vi en del mødeaktivitet med Daugbjerg Vandværk, entreprenøren, VVS-firmaet og lodsejere på Søvsøvej, vi har fået tinglyst ledningføringen og samlebrønd, så vi har sikret os adgang til det også fremover. Det var Jørgen der udførte det store arbejde som tovholder på hele projektet.
Vi har gennem året haft nogle møder med Viborg Kommune (VK) og Daugbjerg Vandværk omkring forsyningssikkerhed og vandkvalitet. Det handler om Daugbjergs vandboringer, hvor der er nitratproblemer, det er langsomt blevet forhøjet gennem de sidste 10 år, dog ikke over max grænsen, men nu så højt at VK er nødt til at reagere for at finde en løsning. Bl.a. taler VK om nye fælles boringer for Mønsted og Daugbjerg vandværker på sigt, men vi er naturligvis ikke lige med på den vogn i første omgang. Der bliver arbejdet med sagen fremadrettet, og vi kommer til at høre meget mere om det.
På Vandværket på Holstebrovej (Tørvevejen) har vi haft en arbejdsdag med oprydning og træfældning. Nogle stærke personer leger engang i mellem med de store sten vi fik lagt i 2017, så de kom også på plads. Vi har fået vores Hydrofor testet, der blev opdaget noget tæring i metalbeholderen, så levetiden på den er efterhånden begrænset. Der er også udført forskelligt el arbejde og softstarteren er udskiftet. Græsområdet ved værket og boringerne har vi Den lille Pedel til at vedligeholde for os, så det altid fremstår på en ordentlig måde.
I 2018 har vi pga. at den landsdækkende forurening med Desphenyl Chloridazon fået taget virkelig mange vandprøver faktisk dobbelt så mange som ellers, heldigvis er vi ikke ramt af hverken af den eller nogle af de mange nye nye stoffer der testes for. Det betyder for vores vedkommende, at vi igen kan komme ned på normal antal prøvetagning. I det hele taget viste de mange analyser at vores vand er i en rigtig god kvalitet, alle analyserapporterne ligger på vores website ”Monstedvand.dk”.Miljø og rent vand er virkelig kommet på dagsordenen og ifb. med det, er der mange lovgivningstiltag oppe og vende, bla. taler man om at udvide det boringsnære område fra de nuværende 25 meter til helt op til 300 meter, For at kompenserer for CO2 udledningen taler miljøministeren i øjeblikket om braklægning og skovrejsning af store arealer, det skulle primært være på vandindvindingsområder. Intet er endnu helt vedtaget, vi følger debatten og den endelige lovgivning når det kommer så langt.
Vi har i 2018 solgt 58321 m³ vand mod 49529 m³ i 2017, det må skyldes den varme tørre sommer at forbruget er steget. Vi har nemlig ikke fået flere nye forbrugere, der er faktisk en tilbagegang på 1, så vi nu er 369 husstande tilsluttet.  Vores vandspild er steget fra 0,07 % i 2017 til mere realistiske 5,79 % i 2018. Vi kom ud af 2018 med et driftsoverskud på 50000 kr., kassereren Kaj Kristensen kommer senere med flere detaljer.
Vi er medlemmer af Danske Vandværkers Forening og Viborg Vandråd og deltager i nogen grad i deres møder og arrangementer, og gennem dem bliver vi informeret om nye lovgivninger og andre ændringer og tiltag omkring vandværksdrift. Vi får også en god kontakt og erfaringsudveksling med andre almene vandværker i Viborg Kommune på disse møder.Jeg er vandværkets repræsentant i Lokalrådet, og her har vi været med til at udarbejde den plan til Områdefornyelse, der lige nu er blevet bevilget 3 mill. Kroner til. Vi har også deltaget i et Pilotprojekt for VK sammen med 3 andre byer for at udarbejde en skabelon til det frivillige arbejdet i landsbyerne. Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i Lokalrådets generalforsamling mandag 11. marts, hvor i kan høre meget mere om det.
Fremtiden er jo lige nu, og om lidt skal vi vælge mindst 1 nyt medlem til bestyrelsen, fordi Jørgen G. Nielsen har besluttet at stoppe. Vi skal i bestyrelsen efterfølgende konstituerer os, og have valgt en ny formand. Ellers byder 2019 på en ny website fra os,” Mitdrikkevand.dk” her bliver de mange analyser lagt op i grafer, og det vil give et langt bedre overblik over udviklingen i vores vandkvalitet.
I vores forsyningsområde mangler vi en forsyningsledning mod øst, vi har haft forespørgsler, og det bliver måske i 2019 vi skal i gang med den. Vi afventer spændt lovgivningen om BNO og braklægning og skovrejsning, hvad kommer det til at betyde for os, – skal vi til at opkøbe jord, – skal vi lave dyrkningsaftaler med jordbrugerne, – og hvem skal betale, det bliver spændende, og jeg tror, der bliver nok at tage fat på.
Jeg vil slutte med et citat fra Jørgen, det er genbrug fra flere år, men det gælder stadig.
Til slut skal der lyde en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, og til Jonna ikke at forglemme, hvad skulle vi gøre uden din hjælp.
Jørgen Godthåb Nielsen
Jørgen Godthåb Nielsen har besluttet at stoppe med sit virke i Mønsted Vandværk, det er vi kede af, men vi respekter naturligvis din beslutning.
Du har en lang karriere bag dig i Mønsted Vandværk, som det regnskabs menneske du er, undersøgte du lige værkets økonomi, inden du sagde ja til at gå ind i bestyrelsen. Du var nemlig revisor i 10 år fra 1983 til 1993.
Du blev valgt ind i bestyrelsen i 1998 og har siddet her til i dag i alt i 21 år. Du blev valgt til formand i 2006 og har været det i 13 år.
En lang indsat for vandet i Mønsted, og det har gået godt. Der har været styr på sagerne, og værket har udvidet forsyningsledningerne betragtelig i perioden Toftumvej og Hvidevej/Søvsøvej, og har samtidig kunnet konsoliderer sig. En rigtig flot præstation.
Du har stået for ordentlighed og retfærdighed i dit arbejde, og ydet en stor indsat ifb. med den tinglysning vi har gennemført for hele ledningsnettet.
Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig, vi har vel aldrig været helt uenige, selv om det somme tider kunne lyde sådan.
Her fra bestyrelsen en kæmpe tak for indsatsen, og held og lykke fremover. Vi har købt en lille gave til dig.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net