Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning.
Så blev det igen tid til den årlige generalforsamling for vores vandværk. Vi i bestyrelsen kan igen se
tilbage på et travlt år i vandværksverdenen. Ud over at gøre alt hvad vi kan, for at I som forbruger
dagligt kan åbne vandhanen, og være sikker på at der er rent og rigeligt vand, så har vi som
bestyrelse også mange andre ting der fylder ift. det hele billede af at drive et vandværk i 2022.

Bl.a. kan nævnes emner som
* Vandkvalitet
* Driftsikkerhed
* Beredskabsplaner
* Evt. manglende strøm i Danmark i perioder
* BNBO-forhold og krav
* PFAS-problematik
* LER 2 omkring vores tegninger
* Evt. vandfont i Viborg Kommune
* Vandværkets generelle tilstand
* Byfornyelsesplaner ift. vandværkets ledningsanlæg
* Kloak separering ift. vandværkets ledningsanlæg
* Alt omkring den daglige økonomi

Alt dette ligger i vandværkets formålsparagraf, §2 i Vedtægterne. Især sidste sætning Varetage
medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Den sætning dækker meget, og alt det nævnte vil jeg komme ind omkring i dette års beretning for
år 2022 for Mønsted vandværk.

Vi har i 2022 haft 6 egentlige bestyrelsesmøder. Derudover har vi deltaget i møde på
Landbrugsskolen i Viborg omkring BNBO-forhold, deltaget i temamøde og
repræsentantskabsmøde i Viborg Vandråd, haft møde med firmaer omkring vandværkets tilstand
og fremtidsmodel, møde med lodsejer, møde omkring byfornyelse og kloakseparering.

For bestyrelsesmøder gælder at der har været 100% fremmøde i 2022. Til de andre forskellige
møder tilstræber vi at deltage med mindst 2 personer. I det daglige og ugentlige er mail og telefon
også en stor hjælp for at begrænse egentlige møder. Så vi bruger IT mere og mere ift. deling af
oplysninger omkring forhold ift. vandværks forhold og drift.

Drift forhold ledningsnet.
Vi har haft 3 brud på vores ledningsnet i 2022. I februar 2022 var der brud på Flintevej, her er
vandspildet estimeret til ca. 750 m3 ud fra vores overvågningsdata.

I marts fik vi et brud på eternitledningen på Sportsvej. Det skete ifm. et borefirma var ved at lave
forundersøgelser til kloaksepareringsprojektet. Der borede de ned for at lave
jordbundundersøgelser og det gjorde at eternitledningen slog en flænge, da de borede i
kørebanen i umiddelbar nærhed af vores hovedledning. Der var ikke søgt LER oplysninger, så
borefirmaet betalte alle omkostninger. Men det viser hvor sårbare eternit ledningerne er.

I august, en dejlig sommeraften, var der et brud på Tranehøjen. Pludselig forsvandt et stykke
fortov. Der var stikket ind til en forbruger knækket ved bøjlen ind på hovedledningen.

Vi troede vi havde et brud på ledningsnettet midt i december, da der kom tøbrud efter en periode
med hård frost. Vi kunne se på overvågningen, at vi havde et flow på ca. 10 m3 vand i timen ift.
normalen. Men netop pga. meget smeltevand og ingen henvendelse fra forbrugerne som
manglede tryk, var vi ilde stedt. Vi kørte rundt og tjekkede og fandt en frostsprunget udvendig
vandhane, hvor der ikke var nogen hjemme. Vi fik lukket vandet af. Efter yderligere opfordringer
på Facebook til at kontrollere udvendige vandinstallationer og tjek om vandmåler stod stille, kom
vi ned på ”normalt forbrug”. Der har utvivlsom været ét evt. to steder mere med frostsprungen
installation, og så er vi bekendt med at én forbruger opdagede at vandmåleren løb konstant. Der
var brud på rør i gulv.

Vi har fået tilsluttet yderligere 4 forbruger i 2022 og var ved årsskiftet 381 forbrugere.

Vi har fået lavet del 1 af 2 med nye hovedledningsforbindelse til Mønsted By. Denne forbindelse er
ikke afsluttet oppe på vandværkets matrikel, men ellers klar til at blive idriftsat. Denne forbindelse
bliver et supplement til den nuværende hovedledning til Mønsted By som er fra 1978.

Vi har i 2022 fået 314 meter ny hovedledning.

Drift forhold på vandværket
Tilbage i marts 2022 var der fejl på vores overvågning af vandværket. Vi er afhængige af vores
overvågning, således vi altid til dels kan se og til dels kan få alarmer omkring unormale forhold på
vandværket, samt se flow og forbrug på afgang af værket.

I december var vores affugter på vandværket defekt. Selv de bestyrelsesmedlemmer som har sat
længst i bestyrelsen pt., kan ikke huske andet end den samme affugter. Timetælleren viste godt
43.000 drift timer, så i stedet for reparation skiftede vi affugteren ud med en ny 2022 model. Den
har også vist sig at være lidt strømbesparende ift. modellen som var +20 år.

I november havde vi planmæssig kontrol af vores hydrofor tank. Den er som andre
grundelementer på vandværket fra 1978. Det var i 2022 udvendig kontrol af hydroforen. Den skal
kontrolleres hver 2. år udvendig, hvor hver 4. år er kontrol ud- og indvendig.

Vi havde ved kontrollen tilbage i 2020 fået at vide, at hydroforens levetid var stærk begrænset og
ikke kunne godkendes ved indvendig kontrol i 2024, uden der blev lavet en tryk-test med en risiko
for at den kunne slå læg. Dette har jeg været omkring før i beretningen på sidste års
generalforsamling.

Tilstanden blev vi bekræftet i ved kontrollen i november. Hydroforen blev godkendt, men
pladetykkelsen i vestenden af tanken er ved at være kritisk tynd, så der skal gøres noget. Den blev
godkendt med bemærkning om, at den skal tryktestes med tilfredsstillende resultat for igen at kan
godkendes. Er vi bange for at den ikke holder til 2024….nej, det er vi ikke.

Evt. renovering af vandværket.
Vores vandværk er grundlagt tilbage i 1952, og lå på det tidspunkt i det, som i dag er midt i
Mønsted by. I 1978 flyttede vandværket udenfor byen og op på Holstebrovej, hvor det ligger i dag.
Så ikke kun hydroforen, men mange elementer på vandværket, runder nu 45 år.

Vi har brugt det sidste års tid til at få vurdering og tilstand på vores vandværk, egentlig affødt af
problematikken med hydroforen. Men der viser sig andre kritiske punkter pga. alderens tand som
har bidt, bla. omkring de rør som er støbt i gulvet på vandværket, på både indgangs- og
afgangsside af vandværket. Vi står derfor foran en større opgave, for vores vandværk, end hvad vi i
bestyrelsen havde troet for 1 år siden.

Det sammenholdt med stigende krav til forsyningssikkerhed for forbrugerne, fokus omkring
sektionering af ledningsnettet, så brud hurtigere kan lokaliseres, og gældende lovmæssigt krav til
vandværker i 2023, så har vi i bestyrelsen undersøgt hvilke muligheder og nødvendigheder der er.
Vi har haft møder med 2 forskellige firmaer, som renoverer og bygger vandværker. Dels for at få
deres vurdering af nuværende vandværk, dels for at få deres ideer til renovering, dels for at få
tilbudspris på renovering, herunder problematikken med hydrofortanken.

Vi har været på besøg på Sjørup og Frederiks vandværk, for at høre hvorledes de har grebet
samme situation an. Sjørup vandværk stod i samme situation med et nedslidt vandværk tilbage for
ca. 15 år siden, så vi fik en god snak om hvorledes de havde løst opgaven, og hvad de har i dag.
Frederiks Vandværk besøgte vi sammen med Viborg vandråd, for at se et nyt og topmoderne
vandværk. Det gav stadig et billede af hvorledes grundmodellen for et vandværk ser ud.

Hele den sag har fyldt meget på både bestyrelsesmøder og i hverdagen for bestyrelsen.

Som afledt opgave ifm. en evt. renovering af vandværket, har vi taget fat i vores vedtægter for
Vandværket. Vores gældende vedtægter er fra 2001. Vi har været i dialog med vores
brancheorganisation – Danske vandværker, og været hver enkel paragraf igennem, for at få disse
opdateret til 2023 version for et vandværk i vores størrelse.

På dagens dagsorden under indkommende forslag, har vi mere omkring bestyrelsens forslag til
renovering af vandværket og ligeledes forslag til vedtægtsændringer.

Byfornyelse og kloak separeringsplaner.
En anden ting som har affødt flere møder for dele af vandbestyrelsen, er de kommende planer for
byfornyelse og kloakseparering i Mønsted by.

Ift. byfornyelsen stod jeg her på generalforsamlingen sidste år, og lovede at vi skiftede det stykke
vandledning som ligger i fortov foran Mindestenen i Bredgade. Vi havde bedt om et tidsvindue på
3 uger før opstart af renovering af området, så vi kunne nå at lægge nye rør og få koblet
forbrugere rundt.

Men vi fik besked en fredag eftermiddag, at man startede mandag morgen. Så vi har desværre
stadig gammel eternit rør under den fine nye teglbelægning. Vi må krydse finger for, og tror på, at
der ikke sker noget med det stykke hovedledning mm.

Ellers er vi opmærksom på området hvor byfornyelsesplanerne er, så vi evt. får reguleret eller
skiftet dele af vores anlæg, hvis det er nødvendigt eller aktuelt.

Nu er man ved at været tæt på planlagt opstart af kloakseparering i dele af Mønsted by. Her har vi
i 2022 haft nogle snakke med Energi Viborg Spildevand, som har det store projekt. Vi har givet
udtryk for hvor vi kunne have interesse, og i hvilke rækkefølge ift. at opretholde vand på
forbrugere. Det har været fine og konstruktive snakke.

Der hvor vi har en interesse, er hvor vi har de gamle eternitledninger liggende som
hovedledninger. Efter den tidsplan vi senest har set på ledningsejermøde, skulle udbuddet snart gå
ud, og så må vi se om vi kan lave en aftale med den entreprenør som får opgaven. Hvis ikke det
kan lade sig gøre indenfor rimelig økonomi, skal de passe rigtig godt på eternitledningen.

Vores plan lige nu er vi vil have skiftet hovedledningen til PE-materiale i projektområdet, som så
kommer til af ligge under kørebanen. Så svejses forbrugernes stik på de nye hovedledninger, og
der sættes en ny stophane i fortovet og kobles over på forbrugerens stikledning ind til huset. Vi
har lige haft det første møde med smeden omkring renovering, etaper og muligheder.

Det er lidt den samme model, som vandværkerne i Sparkær og Sjørup har praktiseret ifm.
kloakseparering.

Vandprøver.
Vi har fået taget vandprøver 4 gang i 2022. Alle resultater ser fine ud. Der er som vanligt udtaget
prøve på afgang på vandværket hver gang, og så ude ved én forbruger på forsyningsnettet også.
Der er én kontrol som er betydelig større end de 3 andre, den faldt i 2022 i august.

De enkle kommuner udarbejder specifikke prøvetagnings programmer for hvert vandværk. Dette
program beskriver hvilke stoffer, som der skal tages prøver af og hvor ofte. Det sker med
udgangspunkt i drikkevandbekendtgørelsen. Vi sidder netop i disse dage og skal godkende det nye
prøvetagningsprogram for de næste år, der er til gennemsyn fra Viborg kommune. Der er flere
parameter, som ikke har været testet for før. Det gør selvfølgelig os som bestyrelse både spændt
og nervøs, hver gang der er nye stoffer i kontrollen.

Vi har firmaet Eurofins til at tage og analyser vandkvaliteten. Resultatet går selvfølgelig til os som
bestyrelse, men det går også til Viborg Kommune som kontrollerer resultaterne, og endelig til den statslige Jupiters Database. Der er mange øjne på kvaliteten af drikkevandet, både i kommunen og
på landsplan.

Det er alletiders, for vi som forbrugere skal altid være sikker på, at når vi åbner hanen og tager et
glas vand, så er det i fineste kvalitet.

PFAS er et af de emner og stoffer, som der har været meget fokus på i 2022, også ift. drikkevandet.
I juli 2021 reducerede man grænsen for 4 PFAS-stoffer i drikkevandet. Det blev reduceret fra 100
ng/l til 2ng/L, dvs. 50 gange mindre. Så det betyder selvfølgelig også, nogle vandværker pludselig
har vandprøver, som kom over grænseværdierne.

Alle vandværker har skulle tage prøver for PFAS siden 2015, det har vi selvfølgelige også gjort. Der
testet pt. for 12 forskellige PFAS-stoffer i drikkevandet pt. Vi har ét enkelt stof af de 12 som er
målt i et niveau på 1/3 af grænseværdien, her i vores vand i Mønsted. Det holder vi selvsagt nøje
øje med, men modsat, det er ikke noget som har udviklet sig de sidste år, når vi kigger tilbage i
kontrollerne.

En ny drikkevandsbekendtgørelse, som forventes at træde i kraft 22. maj 2023, tilføjer yderligere
10 nye PFAS-stoffer til den obligatoriske analyseliste. Dermed skal vandværker fremover testes for
i alt 22 PFAS-stoffer, så det er et stof man er meget opmærksom på.

Borings Nær Beskyttelses Område = BNBO.
Som en del af vandkvalitet og vandprøver er også beskyttelse af grundvandet. Jeg har været
omkring dette i sidste års beretning. Der var fra statens side krav til, at alle vandværker sammen
med deres respektive kommune, skulle have lavet en beskyttelse af deres Borings-Nær-
Beskyttelses-Område. Dette skulle, ift. gældende lov, være på plads pr. 31. december 2022, ellers
ville man fra statslig side diktere løsningsmodel, evt. erstatning og/eller andet i den sag. Men for
os, som for 92 % af de andre vandværker i Viborg Kommune, har dette ikke været muligt at få en
aftale i hus. Det har vist sig svært at opnå en aftale med lodsejer. En del af problematikken er, at
Landbrugsorganisationer har rådgivet deres medlemmer til ikke at indgå nogle aftaler, men vente
og se om der kommer til at ske noget efter d. 31.12.2022. Der må man sige at der ikke er sket
noget endnu fra miljøministeriets side. Der er gang i nogle undersøgelser, så tjaaa, hvad der sker i
denne sag det må også vi afvente.

Men det er ikke fordi, vi ikke har forsøgt fra Mønsted vandværks side.

Repræsentanter fra bestyrelsen har haft møde med den største lodsejer omkring vandværket, i
starten af 2022, uden der kunne opnås nogen form for aftale. Vi har fået lavet et kort og
rådgivning fra Velas, som grundlag for yderligere snak. Viborg Kommune Natur og Vand har sendt
brev til lodsejer omkring forhold og gældende lovkrav, og landbrug skulle braklægge 4% jord i
2023. Her spurgte vi om det kunne være muligt at det blev ved vandværket, men nej, heller ikke.
Vi vil gerne have en aftale med den største lodsejer omkring vores BNBO-område, inden vi lavede
aftale med de 2 andre lodsejere. Her og nu har vi desværre måtte parkere sagen, indtil der
kommer et eller andet fra ministeriet ift. det videre forløb. For hele Danmark glæder, at der ”kun”
er indgået aftale om 6,6 % af BNBO-arealet, så vi er ikke alene med problematikken, hverken i
Viborg Kommune eller som vandværk.

Evt. vandfond i Viborg Kommune.
Vandfond i Viborg Kommune har jeg også være inde omkring før. Efter at den var blevet droppet af
byrådet i Viborg Kommune i 2020, prøvede Natur og Vand igen at få sagen igennem det
nytiltrådte Teknik & Miljø udvalg i marts/april 2022.

Nogle vandværker har gjort et stort arbejde for at beskytte deres BNBO, bla. med skovrejsning og
opkøb af jord, og andre vandværker er det slet ikke aktuelt med areal som skal beskyttes. Hos os
er der, set ift. vandværks størrelse, begrænset areal som skal beskyttes.

Så nok bla. derfor er den model, som er lagt op fra Viborg Kommunes side, ikke så spiselig for
hverken store eller små vandværker. Flere af vandværkerne i det gamle Fjends snakkede sammen
om forslaget og bla. vi og Stoholm Vandværk lavede et høringssvar til sagen ved Teknik & Miljø
udvalget. Enden blev, at Forvaltningens forslag ikke blev en realitet.

Som bekendt har vi her i Mønsted lagt et beløb på 25 kr. årligt på hver forbruger fra i år 2023.
Dette beløb hedder Grundvandsbeskyttelse, og er øremærket til dette, med en forventning om at
det falder på plads med lodsejer omkring Mønsted Vandværk.

Var Natur og Vands oplæg blevet vedtaget, var det helt andre beløb der var tale om, og der skulle
man så søge ved en fondsbestyrelse for at få støtte til beskyttelse af lokalt BNBO. For os er denne
model med at opkræve x kr. lokalt og øremærke dem hurtigere, kortere og mere direkte ift.
beskyttelse af grundvandet.

Energiforbrug.
Der har været meget fokus på energi i Danmark i 2022, mere konkret strøm og gasprisernes
udvikling. På vandværket bruger vi ”kun” strøm, og vi bruger den strøm, som er nødvendig til
pumper og affugter. Vores pumper i boringerne er fra 2015 og fra 2016, så der er ikke meget at
gøre energimæssigt. Udskiftningen af affugteren har betydet lidt mindre strømforbrug.

Alle vandværker i Viborg Kommune blev tilbage i september bedt om at melde ind, om der kunne
leveres vand, hvis strømmen i dele af Danmark i perioder blev afbrudt. Samtidig skulle alle
Vandværkets Beredskabsplan indsendes til kontrol. Vores beredskabsplan var og er opdateret,
også ift. evt. strømsvigt, så det var let gjort.

Men kan vi levere vand uden strøm?

Nej, vi skal bruge strøm ved pumperne til at pumpe vand ind i hydrofor-tanken, men derfra løber
det ud til jer forbrugere efter fysikkens gamle regler. Vi er så heldige, at vandet er så rent at det
ikke kræver forskellige former for behandling.

Vores vurdering i efteråret var, at hvis strømmen vil blive planlagt afbrudt pga. manglende energi i
Danmark, så vil vi varsle det ud til vores forbrugere, at der ikke vil være vand i de par timer, det
drejede sig om. Samtidig havde vi også en vurdering omkring risikoen for sådan en afbrydelse ville
være meget lille. Vi kan se scenarier med ledningsbrud, som kan give længere afbrydelser af
vandforsyningen, end en planlagt og varslet strømafbrydelse.

Så både pga. lidt insider viden om risikoen og evt. varighed af planlagt strømafbrydelse, og deraf
prioritering ift. evt. ledningsbrud og ift. den omkostning, der er ved ombygning og evt. køb af
generator for vandværket på nuværende tidspunkt, har vi taget en rolig tilgang til det.

Tegnesystemet.
Endelig har vi fået opdateret vores tegnesystem, hvor hele ledningsnettet ligger. Dette er sket,
således det er klar til de nye krav. Det var i forvejen meget tæt på at være i orden, det krævede et
enkelt virtuelt møde med Thvilum, så var de sidste forhold på plads. Kravene er gældende fra juni
2023 og kræver at alle ledningsoplysninger skal kunne udleveres digitalt og i løbet af 2 timer.

Vi har i mange år haft Thvilum til at håndtere vores dokumentation, og udlevere
ledningsoplysninger elektronisk ved forespørgsler. Det har været et fortrinligt samarbejde.

Et af de nye krav er også, at alt nyt ledningsanlæg skal indmåles med gps med x-y og z koordinater.
Her er det nye, at z-koordinaterne skal med, så man får den endelig dybde på ledningsanlægget ift.
vej/fortovsniveau.

Vi har i flere år indmålt vores nye ledninger, så vidt muligt i åben Tracé og har i mange år haft alle
ledningsdata til at ligge digitalt. Så også her er Mønsted vandværk godt kørende.

Afrunding med tak til
Afslutningsvis skal der selvfølgelig lyde en tak, Ikke fordi der skal, men fordi jeg mener det.

Tak til vores smede, som altid står klar nat eller dag når vi kalder, tak til Poul Erik og Michael for
samarbejdet i 2022.

Og ikke mindst tak til min bestyrelses kollegaer.

Vi har haft travlt i 2022. Der har været mange forskellige opgaver og udfordringer. Det har været
en fornøjelse at komme til møde, hvor vi har haft gode og konstruktive snakke, og hvor alle er
forberedt. Tak for jeres hjælp og indsats. Tak for et godt samarbejde.

Og …selvfølgelig – Tak til dig Johnna. Hvad skulle vi dog gøre uden dig til at hjælpe med alle de tal,
debet og kredit og mærkelige henvendelser fra myndigheder. Tak for hjælpen Johnna.

Hermed vil jeg afslutte formandsberetningen og sende ordet tilbage til dirigenten.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net