Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31

Generalforsamling på Mønsted Kro

Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro
Årets generalforsamling, der foregik på Mønsted kro torsdag 30/3, var imødeset med spænding fra bestyrelsen, da der både var forslag om renovering af vandværket og vedtægtsændringer på programmet.
Der var mødt 37 af vandværkets 381 forbrugere op. Til dirigent valgtes Ole Vistisen og han eklærede generalforsamlingen lovlig og rettidig indkald. Til skriftfører valgtes Kenth Sommer.
Formand Bjarne Feddern fremlagde bestyrelsens beretning for 2022, den kan ses andet sted her på siden. Og den blev godkendt med akklamation.
Kasserer Kaj Kristensen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 168346,00 kr. som blev henlagt til fremtidige inversteringer. Der blev solgt 55945 m3 vand og tabet på ledningsnettet blev på 4,01% Regnskabet blev ligeledes godkendt med akklamation.
Herefter fremlagde Kaj takstblad og budget for 2024 disse blev også godkendt af forsamlingen.
Under indkomne forslag havde bestyrelsen stillet forslag om en gennemgribende renovering af værket. Bjarne gennemgik projektet, og de tilbud vi havde modtaget med forskellige priser. Vi manglede dog et sidste tilbud for helt at kunne bestemme hvilken firma vi ville bruge, men forsamlingen så meget positiv på projektet, og gav bestyrelsen tilladelse til at arbejde videre med det.
Herefter gennegik Christian Steffensen bestyrelsen forslag til nye vedtægter, der skal afløse de eksisterende fra 2001. Bestyrelsen anmodede om skriftlig afstemning, og som stemmetæller valgtes Jørgen Rostock og Eva Hancock . Resultatet af afstemningen blev: 34 for 0 imod 1 blank, det betyder at bestyrelsen indkalder til en extraordinær generalforsamling til endelig godkendelse inden der er gået 2 måneder.
Under valget var Kaj Kristensen og Ole Sørensen på valg. Kaj genopstillede, det gjorde Ole ikke. I hans sted valgtes Tommy Svaneborg. Til suplanter valgtes Jørgen Rostock og Eva Hancock. Revisor Ole Maagaard blev genvalgt og som suplant valgtes Erling Vestergaard.
Under eventuelt takkede formanden Ole for hans indsats igennem de sidste 4 år, og bestyrelsen havde en lille gave til Ole. Formanden takkede også samarbejdespartnerer og den øvrige bestyrelse og Jonna for godt samarbejde, og sluttelig var der også en tak og en lille gave til dirigenten.
Aftenen sluttede med social samvær og den tradionelle vandværksmenu - bøf med spejlæg og en god ostemad dertil øl, vand og snaps efterfulgt af kaffe med småkager.
CS

Name: Klar til generalforsamling 2023.jpg. Description: Bestyrelsen gør klar til årets generalforsamling.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net