Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Beretning 2020
2021 M06 20
Indledning
Så nåede vi frem til årets generalforsamling for Mønsted Vandværk. Lidt tidsmæssigt forskudt på året, ligesom så meget andet, pga. covid 19.

Vi havde sidste generalforsamling d. 3. marts 2020 i Kulturhuset og 8 dage senere, d. 11. marts, lukkede store dele af Danmark ned, og hverdagen blev med et slag en anden for mange; både privatpersoner og virksomheder.
Selvfølgelig fik det, og har det stadig, også indvirkning på vores lille vandværk her i Mønsted. Nogle af de påvirkninger og affødte konsekvenser, kommer jeg ind omkring senere i årsberetningen 2020. Selv om der er Corona, og selvom store dele af Danmark var lukket ned, skal driften af vandværket køre. Der skal selvfølgelig stadig leveres godt, rent og rigeligt drikkevand til vores forbrugere - hver time, dag og uge. Det gjorde vi og det gør vi, med glæde, stadig hver dag.

På generalforsamling 2020 var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer som genopstillede. Selve konstitueringen af bestyrelsen vil normalvis være på plads ganske kort efter generalforsamlingen, men netop pga. nedlukning, forsamlingsforbud, uvished om hvad det der Corona egentlig var osv., så valgte vi at udskyde vores første møde til sidst i april 2020.

Som året 2020 gik, og der kom mere vished om Covid 19, blev hverdagen, mødeaktiviteter osv. også mere normale.
Vi har i året 2020 haft 5 bestyrelsesmøder samt 1 have- og arbejds-dag på Vandværket. Nogle af os var på tur en sommeraften, for at se om vores markeringer på hovedstophanerne stadig var der. Det er de pæne blå pæle som I kan se ude i grøfter uden for byen.

Vi har i vinteren 2020, været repræsenteret med 2 personer til møde med Viborg Kommune, omkring etablering af en Vandfond i Kommune. Jeg fortalte ligeledes om Vandfonden på sidste års generalforsamling, og jeg kommer tilbage til dette senere i denne årsberetning også.

2 af os bestyrelsesmedlemmerne har været til møde på Viborg Landbrugsskole omkring den nye lovgivning omkring beskyttelse af BNBO (Borings Nær Beskyttelses Område). Det handlede om hvad det betyder af opgaver for det almene Vandværk, Kommunen og Lodsejer. Alt dette skulle gerne være på plads inden udgangen af 2022 ift. lovgivningen, men der venter en stor opgave for både kommunen og for vandværkerne.
Så hvorom alting er, på trods af en hård opbremsning af mange ting i marts 2020, har der været meget mødeaktivitet i det forgangne år for bestyrelsesmedlemmerne i Mønsted Vandværk. Der har været mange emner på bordet for bestyrelsen, og med de øget antal krav, den lovgivning der er for forsyningsbranchen, myndighedernes behandling osv., så vil der blive meget de kommende år, også for vores lille vandværk.
Ud over selv mødeaktiviteten, bruger vi i endnu større grad end tidligere mailen og telefonen, til at korrespondere. Dette for at begrænse egentlige møder og for at binde hverdagen sammen for vores bestyrelse og vores vandværk. Vi bruger og kommer til at bruge de elektroniske hjælpemidler mere, for at følge med vores omgivelser, som vi arbejder op imod og med, og for at lette arbejdet i det hele taget. For mange år siden havde vandværket en bestyrelse, som var så forudseende, tidligt at få etableret overvågning af driften af vandværket. Vores ledningskort blev digitaliseret og kan tilgås af alle. Nu er vi der, hvor det elektroniske fylder omkring alt vi har fat i, lige fra dagsordner over referater, kontroldokumenter for vandværket, indberetninger, vandprøver, korrespondance med kommunen, myndighederne, brancheorganisationen osv. osv.

Drift situationen i 2020.
Vi havde en drifts udfordring med ind i 2020 tilbage fra 2019.

I den sydlige del af vores ledningsnet var der problemer med lavt tryk på vandet i perioder, når der skulle bruges meget vand på én gang. Det gav store udfordringer og hovedbrud om hvad der sket, idet vi kunne konstatere, at der var et eller andet som ikke reagerede som det skulle. De fleste forbrugere på strækningen havde ikke observeret problemer, men større forbrugere havde problemet. Vi havde af 2 omgange, forskellige smede på for at undersøge hvad der skete. Poul Erik var nede ved hovedledningen sammen med vores entreprenør og ingen fejl blev konstateret, dog fik de problematikken konstateret. Vi fik undersøgt trykforhold ved forskellige forbrugere mod syd, og vi fik alle hovedstophaner kontrolleret for om en af dem var halv lukket pga. evt. defekt osv. Der var igen ingen fejl konstateret, men problemet var der stadig.

Problematikken viste sig at være et de 1500 meter ledning, vi har fået lagt mod Østermarksvej i 2019. Den kommer til at virke som en parallel hydrofor tank mod den sydlige del af ledningsanlægget, hverved der kommer til at gå for lang tid inden der bliver kaldt på vand fra vandværket med et højt vedvarende tryk på.

Problemstillingen gav både anledning til grå hår for flere fagfolk, men også anledning til mange teorier, test, prøver osv. Det hele er nu ok, til forbrugernes tilfredshed.

Der har været 2 brud på ledningsnettet i 2020.

D. 14. juni 2020 var der brud ved en vandhane, som stod mellem nogle buske ved en tom grund i Mønsted. Vi kunne konstatere at vandhanen var koblet direkte på hovedledningen uden stophane eller vandur. Den har utvivlsomt været der i rigtig mange år, og det var ikke noget som ejeren af grunden var bekendt med. Vandhanen blev fjernet og proppet af nede ved hovedledningen.

En vågen forbruger undrede sig over at græsset var rigtig fint grønt i kanten ved Sportsvej og at der ligeledes lå en lille vandpyt langs kantstenen. Det ledte til, at vi d. 29. juni 2020 kunne konstatere et brud på Sportsvej. Bruddet var anboringen på hovedledningen til et stik, som var defekt. På det sted er hovedledningen af eternit, og dermed et (lidt mere) skrøbelig rør. Der var ikke nogen stophane på stikket, men det fik vi etableret.

D. 2. juli fik vi så glæde af et brud på Sportsvej igen, fuldstændig samme sted. Som før nævnt, er hovedledningen af eternit og dermed mere skrøbelig end f.eks. PVC. Bruddet er formentlig opstået da entreprenøren var ved at dække op og banke underlag for fortov op, og dermed et kommet til at slå hovedledningen i stykker.
Hurtig udrykning fra Poul Erik og så på den igen. Denne gang blev det udskiftning af et lille stykke af hovedledningen.

Der var mange forbrugere som blev påvirket af de 2 brud på Sportsvej. Desværre kunne vi konstatere at en af hovedstophanerne midt i Mønsted ikke duede, og derfor var vi nødt til at lukke for vandet til det halve af Mønsted by. Alt fra midt i Bredgade ud til og med Blegevej. Det er ikke den første stophane som vi har konstateret ikke virkede, når der var brug for den, - desværre.

Med baggrund i bla. det med stophanerne, men også andre forhold, har vi i bestyrelsen besluttet at ændre vedligeholdelsesprocedurerne for vores Vandværk og vores ledningsnet. Vi vil gå fra havari baseret vedligehold, til driftsmæssigt vedligehold.

Hvad betyder det så?
Det betyder bla. vi har sat gang i en undersøgelse af vores hovedstophaner. Vi mangler nogle tilbagemeldinger, og så vil der ske en prioriteret udskiftning af nogle af disse. Vi har afsat penge i vores langsigtede budget, til at udskifte nogle stophaner på hovedledningen, hvert år. Dette er fordi det bla. er ikke tilfredsstillende, at vi skal lukke for vandet i en halv by, når vi kunne have nøjes med 20 husstande. Det samme gjorde sig gældende i 2019 om mod Fuglevænget området, hvor hele det område måtte lukkes af, men man kunne have nøjes med ca. 10 husstande.

Derfor ændrer vi nu praksis og laver i større grad driftsmæssigt vedligehold på vores elementer i
vandværket.

I august 2020 var der en henvendelse fra en forbruger, hvor der kom vand op af kældergulvet. Vi kunne konstatere at det ikke havde noget med vandforsyningen at gøre. Ift. vores overvågning på timeforbruget på vandværket, kunne vi ikke se noget unormalt. Efter undersøgelse blev sagen lukket og man kunne konstatere at det var grundvandstrykket der var så højt, at det kom op igennem betonen.

I september kunne vi konstatere at brandhanen der stod ud for Bredgade nr. 3 var utæt og stod og dryppede. Brandhanerne på ledningsnettet tilhører Brandvæsnet, og derfor er det også dem som Mønsted Vandværk står for vedligeholdelse af disse. I dette tilfælde valgte Midtjysk Brand og Redning at fjerne denne brandhane, i stedet for at udskifte den. Det er ikke noget som økonomisk påvirker vores vandværk.

Endelig har vi i november 2020 fået lavet den store kontrol af vores hydrofor på vandværket. Hydroforen skal kontrolleres hvert andet år og hvert 4. år skal kontrollen både være en udvendig og en indvendig kontrol. Det var ikke den helt stor overraskelse, da vi fik besked på at vi skulle begynde at kigge os om efter en ny hydrofor, (eller en anden løsning). Tanken har et svagt punkt i den ene ende som vi har været bekendt med efter de forrige kontroller, men nu ved vi, at ved indvendig kontrol i 2024 skal vi ikke forvente at den består testen. Det giver os tid til at finde den rigtige løsning på hvordan vi løser det.

Som I kan høre, har der været gang i mange ting driftsmæssigt, selv om der tale om et år hvor Covid19 ramte Danmark.

Beredskab.
En af de ting, som kom fra Viborg Kommune Vand & Natur ganske kort efter nedlukningen, var en opsamling på alle vandværkers beredskabsplaner.
Beredskabsplanen skal være en drejebog som fortæller, f.eks. bestyrelsesmedlemmerne, hvordan de skal forholde sig ved forskellige kritiske situationer omkring vandværket. Man skal lige kunne tage den ned af reolen og have en plan for at løse en problematik.
Vi havde en beredskabsplan, men den var måske ikke helt tilpasset vores lokale vandværk og måske ikke helt opdateret. Kommunen pressede på, for at alle vandværker fik kontrolleret og godkendt deres beredskabsplan.

Som sagt det sker kort efter nedlukningen i marts 2020 og igen, så tror jeg det er fordi det er så uvist hvad det er der sker i Danmark og hvad der eventuelt kan ske med vandforsyningen, som jo bare skal køre. Derfor bad man vandværkerne checke op, og mærke efter om de var beredt til lidt af hvert.
Men hvorom alting er; Vi fik opdateret vores beredskabsplan med div. lokale forhold og nu står der en papirudgave oppe på vandværket lige til at slå op i, og den er ligeledes tilgængelig på vores hjemmeside.

En af de andre ting som kom fra Viborg Kommune i 2020, var det der hedder Teknisk kontrol af vandværkerne. Det betyder at hver 5. år vil kommunen lave tilsyn og godkende vandværket. Det er en form for eksamen for det enkelte vandværk. Alt bliver gennemgået; boringerne, husene ved boringerne, hegnet, bygninger, låse, overvågning, alarm, rengøring, beredskabsplan, at kvalitetssikringen er opdateret, registrering af vores ledningsanlæg, fokus på vandspild osv. Det er med stor glæde, at vi kan sige at vores vandværk bestod med UG uden nogen anmærkninger.

Jeg vil lige citere fra Viborg Kommunes kontrol rapport
" Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger - alle tekniske installationer er i god stand, og der er overalt en høj hygiejnemæssig standard "
Det er naturligvis et resultat, vi kun kan være glade og tilfredse med, det viser jo at vores daglige arbejde giver det ønskede resultat.

Udbygning af ledningsanlæg.
Vi har i 2020 ikke haft behov for at udbygge vores ledningsnet.
Der er tilkoblet 3 nye forbrugere, men de har alle været hvor der var etableret forsyning ved matrikelgrænsen. Det betyder at vi i 2020 nåede op på 374 forbrugere i Mønsted Vandværk.

Vandprøver.
Vi har i 2020 fået udtaget vandprøver 4 gange. Én gang i hvert kvartal.
De 3 gange var det den ”lille” prøve. Prøven i juli 2020 var den store omgang, hvor der blev analyseret for rigtig, rigtig mange stoffer. Der bliver taget vandprøve på afgang på vandværket og ude ved 1 forbruger et sted på ledningsnettet.

For vores vedkommende, var alle 4 vandprøver i år 2020 i orden på alle parameter. Vi har rigtig godt drikkevand. I kan alle følge med på prøveresultater af vores drikkevand inde på vores hjemmeside, som bekendt hedder monstedvand.dk og så ind under Information og så vandkvalitet.

Selv om det faktisk først hører til på næste års beretning på generalforsamlingen, vil jeg dog lige med stolthed nævne vandprøverne som blev taget i januar 2021. Ud over de 2 normale vandprøver, var det også tid til 5 års kontrollen af begge boringer. Det er den helt stor kontrol af råvandet direkte fra hver boring, hvor der bla. analyseres for alle de kendte og nærmest ukendte pesticidrester samt en hel masse andet.

Det var med en vis grad af nervøsitet i de 10 dage der gik, til vi fik resultatet af boringskontrollerne. Det er også her med glæde og stolthed jeg kan sige at alt er ok for begge boringer. Der er fundet en rest af en enkelt sprøjtegift og i en mængde på 1/10 del af grænseværdien. Det er en svampegift som er brugt frem til år 2000, hvor den blev forbudt. Alle de andre pesticidrester som man hører om i pressen, er ikke målbar overhovedet, i vores vand. Den
enkle som er fundet, er lige på grænsen af målbare. Vi har bedt om at få den med i vandprøverne fra nu af, for at følge med i udviklingen. Det er ikke et stof som der normalvis er med i den almindelige vandanalyse.

Så JA, vi har rigtig godt vand fra Mønsted Vandværk.

Vi skal altid, som forbruger, have tillid til at når vi åbner vandhanen, så er der rent frisk vand i
rigelige mængder, i en god kvalitet og til en rimelig pris, som løber ud af hanen.
Der er ingen tvivl om at der er øget politisk fokus, og øget behov, for beskyttelse af drikkevandet
og det er her en Vandfond i Viborg Kommune kommer ind i billedet.

Vandfonden i Viborg Kommune.
Jeg fortalte i indledningen, at vi havde været til møder med Viborg Kommune, omkring oprettelse af en vandfond. Det var primært i 2019, men også lige i vinteren 2020.
Formålet med en Vandfond, er at der er midler til beskyttelses af grundvandet og dermed af vores drikkevand.
Da vi var samlet på generalforsamlingen i 2019, og jeg fortalte om Vandfonden, havde vi i bestyrelsen en klar forventning om at denne var indført i 2020. Dette er ikke sket. Der er ingen tvivl om at det er en sag, som har vakt stor bevågenhed blandt vandværksfolk rundt om i Viborg Kommune. Både med positiv og til dels negativ tilgang til kommunes oplæg til etablering af vandfonden.

Sagen var på Klima & Miljø Udvalgets møde d. 26. marts 2020. Her blev forslaget om Vandfond sendt i offentlig høring.
Det gav høringssvar fra en stribe vandværker. Vi indsendte også et høringssvar efter at havde emnet oppe og vende i bestyrelsen. I punktform indeholdt vores høringssvar
● En positiv tilgang til etablering af en Vandfond for at optimere beskyttelsen af grundvandet
● Et spørgsmålstegn til, om etableringen af en nødforbindelse hører under beskyttelse af
grundvandet, om ikke det er en almen anlægsopgave for et vandværk. (Det drejer sig om
prioritering af de midler som der er).
● Det økonomiske bidrag fra forbrugerne. Der var et oplæg som hed 1,10 kr. pr. m3 vand fra
forbrugerne uden at skele til forbrugsmængde overhovedet.
● Vi satte spørgsmålstegn omkring hvad med alle de private drikkevandsboringer. Hvorfor
det ”kun” var forbruger fra almene vandværker som skulle beskytte grundvandet.
● En enighed om at det er nødvendigt med etableringen, men formen og modellen skulle
måske optimeres lidt og ikke hastes igennem.

Sagen var på Klima & Miljø Udvalgets møde igen i september 2020. Vi havde bestyrelsesmøde samme aften som KMU havde møde, og der snakkede vi om at det formentlig var vedtaget, og så måtte vi se på modellen og hvad det betyder for Vandværket og forbrugerne.

Overraskende for os, blev det ikke vedtaget. Det blev sendt retur til forvaltningen pga. flere forhold i oplægget.

Nu står vi her i juni 2021 og der er stadig ikke vedtaget noget omkring en vandfond i Viborg Kommune. Der bliver arbejdet på det på rådhuset, og mon ikke vi snart ser noget igen.

Hvordan modellen bliver, hvad hver enkelt forbruger skal bidrage med, hvem der kan søge støtte og til hvad i Vandfonden, afventer vi i bestyrelsen spændt på at se.

Det oprindelig oplæg var, at hvert enkelt vandværk kan søge økonomisk støtte til at beskytte deres grundvand.
Det kan være til køb af jord ved boringerne
Braklægnings aftaler
Dyrkningsaftaler

Vandfonden i en kommune ligger tæt op af det, som 2 af os var til møde om på Landbrugsskolen i Viborg. Konsekvenserne og de økonomiske perspektiver i at vandværkerne skal ud og beskytte deres BNBO område. Det er noget som kommunen skal ind over i en eller anden grad. Det er klart når vi sidder på Landbrugsskolen og hører på Landbrugsrådgiverne, så er det det aller bedste jord i landet som skal ”fredes”. Så der venter et stort arbejde, hvor der bla. kunne være brug for en vandfond. Det er en fælles opgave mellem vandværket, lodsejer og kommunen med en deadline pt. pr. 31. dec. 2022.

I vil sikkert kunne se og høre om det i den lokale presse, når engang Vandfond modellen i Viborg Kommune kommer på dagsordenen igen.

Økonomi.
Ift. økonomi har det jo sit helt eget dagsordenspunkt her på generalforsamlingen. Det kommer Kaj til om lidt, men jeg vil dog lige komme ind omkring et hjørne af økonomien.

Vandværket har lidt midler pt. Disse må lovgivningsmæssigt kun bruges på vandværksdrift og ikke andet.

I vores formålsparagraf står der bla. (lidt omskrevet) at der skal være fornuftig økonomi i vandværket, både til vedligeholdelse og udbygning af vores ledningsnet.

Vi har i bestyrelsen taget fat på at se fremad i et 5 års og et 10 års budget.
Dette fordi vi kan se vi kigger ind i nogle store renoveringsprojekter de kommende år, både på ledningsnettet og oppe på selve vandværket.

Budgetterne er både for at få et overblik over hvad der venter af udgifter, (bedste mands bud), og hvad der tidsmæssigt venter i hvilke år.

Hvad står der så bla. og venter, når vi ser frem mod de kommende 1 – 2 – 5 og op mod 10 år.

Jeg kan blot nævnt (i ikke prioriteret rækkefølge)
● Ny hovedledning ifm. der skal laves kloakseparering i dele af Mønsted by.
● Beskyttelse af BNBO-området
● Nye vandure, formentlig fjernaflæste.
● Ny hydrofor.
● Styring af pumper
● Scada / Overvågning af vandværket
● Opmærksomhed på boringernes tilstand og tanke om en ny et sted for en ekstra boring

Afrunding.
Som afrunding skal jeg lige nævne, at i Vandværket skal mindst 1 fra bestyrelsen have de lovpligtige prøver, dels i Drift af vandværk, og dels i Hygiejne på og ved Vandværk.

Før i tiden var det Jørgen der som Vandværkspasser, havde været igennem et forløb. Da han trådte ud af bestyrelsen, skulle en af os andre igennem. Der er en mellemliggende periode hvor man har dispensation til at køre uden, men dette er på plads igen, da en af os har bestået begge prøver i efteråret 2020, og bestyrelsen er også her klædt godt på.

Tak til
Der skal lyde en tak til Poul Erik og Michael, vores smede, for jeres indsats og samarbejde i 2020.

En tak til dig Jørgen for hjælp og gode råd, når der lige har været noget som jeg lige skulle have hoved og hale i.

En tak til mine bestyrelseskollegaer. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer alle i 2020.
Der har været meget forskelligt vi har skullet forholde os til og tage praktisk hånd om, og det var ikke lykkes uden vores fælles indsats – så tak til jer.

Og selvfølgelig en tak til dig Jonna for din hjælp med alle de tal, kolonner, samt debit og kredit.
Som vi plejer og sige - hvad skulle vi gøre uden dig. Så tak for hjælpen Jonna.

Hermed vil jeg give ordet tilbage til dirigenten.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net