Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
- En blog til gode idéer!
Tagline
Referat generalforsamling 2019
2019 M03 06
Der var mødt 31 af vandværkets 369 forbrugere frem på Mønsted Kro til generalforsamlingen, lidt flere end der plejer. I fraværet af den sygemeldte formand Jørgen G. Nielsen, bød næstformand Christian Steffensen velkommen til forsamlingen.

Svend Madsen blev valgt som dirigent, han kunne konstanter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Til skriftfører valgtes Kent Sommer. Derefter fremlagde Christian Steffensen bestyrelsens årsberetning for 2018 (kan ses i andet indlæg på website) Under den efterfølgende debat, kom der forslag fra forsamlingen om opkøb / dyrknings-aftale af et landbrugsareal, der støder op til værkets boringer, end videre var der forslag fremme om at ændre vedtægterne, så der ikke længere er nødvendig at etablerer målerbrønd ved nybyggeri. Nævnt blev også en udvidelse af ledningsnettet mod øst. Alt sammen noget bestyrelsen vil arbejde videre med i de kommende år. Beretningen blev enstemmig godkendt.

Kasserer Kaj Kristensen fremlagde årsregnskabet, der udviste et overskud på 50954,00 kroner, der henlægges til formuen. Under den efterfølgende debat, var bankgebyrer og manglende rente tilskrivning det store emne, forskellige forslag fra forsamlingen blev noteret. Regnskabet blev enstemmig godkendt. Derefter fremlagde Kaj vandværkets budget for 2020, det udløste ikke den store debat.

Næste punkt var indkomne forslag, bestyrelsen havde ikke modtaget nogen.

Under valget skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og da Jørgen G. Nielsen ikke opstillede pga. sygdom, skulle der bruges mindst 1 ny kandidat. Bestyrelsen foreslog genvalg af Kaj Kristensen og nyvalg af Ole Sørensen, begge valgtes med akklamation. Suppleanter for en 1-årig periode blev Ole Vistiesen og Anders Vestergaard i nævnte rækkefølge. Som revisor genvalgtes Ole Maagaard for de næste 2 år. Han er revisor sammen med Ove Jensen. Til revisorsuppleant valgtes Tommy Nielsen.

Under eventuelt takkede Christian Steffensen den afgående formand Jørgen G. Nielsen for hans indsats for vandet i Mønsted gennem 21 år, heraf de 13 som formand. Forsamlingen kvitterede med en lang klapsalve for Jørgen.

Dirigenten afsluttede mødet ved at takke for en god og konstruktiv debat, og god ro og orden. Herefter serverede Kroværterne Margit og Frank den traditionelle Vandværks-menu, bøf med spejlæg og derefter en god ostemad.
Begge dele kunne nydes med det rette tilbehør øl, vand, snaps og kaffe.

Læs seneste indlæg

Beretning 2022
2023 M04 03
Indledning. (...)
Referat fra generalforsamling 2023
2023 M03 31
Foto: Bestyrelsen gør klar til generalforsamlingen på Mønsted Kro (...)
Beretning året 2021
2022 M04 19
Indledning: (...)
Lavet med svift.net